赠外拼音版

作者:魏氏 朝代:唐朝
赠外原文
浮萍依绿水,弱茑寄青松。与君结大义,移天得所从。
翰林无双鸟,剑水不分龙。谐和类琴瑟,坚固同胶漆。
义重恩欲深,夷险贵如一。本自身不令,积多婴痛疾。
朝夕倦床枕,形体耻巾栉。游子倦风尘,从官初解巾。
束装赴南郢,脂驾出西秦。比翼终难遂,衔雌苦未因。
徒悲枫岸远,空对柳园春。男儿不重旧,丈夫多好新。
新人喜新聘,朝朝临粉镜。两鸳固无比,双蛾谁与竞。
讵怜愁思人,衔啼嗟薄命。蕣华不足恃,松枝有馀劲。
所愿好九思,勿令亏百行。
赠外拼音版
fú píng yī lǜ shuǐ ,ruò niǎo jì qīng sōng 。yǔ jun1 jié dà yì ,yí tiān dé suǒ cóng 。
hàn lín wú shuāng niǎo ,jiàn shuǐ bú fèn lóng 。xié hé lèi qín sè ,jiān gù tóng jiāo qī 。
yì zhòng ēn yù shēn ,yí xiǎn guì rú yī 。běn zì shēn bú lìng ,jī duō yīng tòng jí 。
cháo xī juàn chuáng zhěn ,xíng tǐ chǐ jīn zhì 。yóu zǐ juàn fēng chén ,cóng guān chū jiě jīn 。
shù zhuāng fù nán yǐng ,zhī jià chū xī qín 。bǐ yì zhōng nán suí ,xián cí kǔ wèi yīn 。
tú bēi fēng àn yuǎn ,kōng duì liǔ yuán chūn 。nán ér bú zhòng jiù ,zhàng fū duō hǎo xīn 。
xīn rén xǐ xīn pìn ,cháo cháo lín fěn jìng 。liǎng yuān gù wú bǐ ,shuāng é shuí yǔ jìng 。
jù lián chóu sī rén ,xián tí jiē báo mìng 。shùn huá bú zú shì ,sōng zhī yǒu yú jìn 。
suǒ yuàn hǎo jiǔ sī ,wù lìng kuī bǎi háng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

魏氏的诗

《赠外》

魏氏简介

辞赋精选

本文提供赠外原文,赠外翻译,赠外赏析,赠外拼音版,魏氏简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/42732.html